//////

Category: Grody, zamki, fortece

Lis 28

DO BUDOWY NOWYCH,MASYWNYCH MURÓW

  1. Ści­nający wzgórze naturalny taras ciągnie się ze wschodu na zachód na około 300 m, z północy na południe zaś na około 130 m. Akro­pol wznosi się nad poziom terenu zajętego przez miasto na około 70—80 m; wieńczące go monumentalne budowle dominowały więc nad całymi Atenami. Ateński Akropol z dawien dawna był miejscem warownym, schronieniem dla okolicznej ludności w czasie niebezpieczeństwa. W okresie archaicznym otoczony był silnymi murami, które wszakże zostały poważnie uszkodzone przez Persów. Po ich od­parciu przystąpiono więc do usuwania zniszczeń. Do budowy nowych, masywnych murów wykorzystano m.in. materiał budowlany ze zburzonych świątyń Akropolu. 

0
comments

Lis 28

GŁÓWNE ŹRÓDŁO WIEDZY

Ateński Akropol zna, choćby z ilu­stracji, wielu ludzi. I niejednemu przy tej nazwie jawią się przed oczami ruiny świątyni -Pallas-Ateny, Erechtejonu, marmurowe posągi kariatyd. A przecież Akropol był nie tylko kultowym ser­cem Aten, ośrodkiem religijnego i kulturalnego życia dawnych Greków; był także warownią, cytadelą miasta. Zapomina się jed­nak o tym, choć dziś jeszcze ściany stromego wzgórza zachowują kamienne lico obwarowań, wspierających je masywnych skarp. Z czasów antycznych, podobnie jak z wcześniejszej starożyt­ności, zachowało się niewiele obiektów architektury obronnej w stanie dającym pełniejsze wyobrażenie o niej. Archeologia dla tej epoki stawowi główne źródło wiedzy.

0
comments

Lis 28

GIGANTYZM STAROŻYTNYCH BUDOWLI

Na ogół mury wznoszono bez zaprawy, choć cza­sami stosowano spoiwo w postaci gliny (zwłaszcza w Mezopota­mii) czy wapna (w miastach fenickich). Zdumiewające są rozmiary tych najwcześniejszych warowni.W  porównaniu z nimi późniejsze rycerskie zamki średniowieczne wyglądają jak zabawki. Zjawisko to jednak uzasadniają określo­ne warunki społeczne, gospodarcze i polityczne. Pierwsze cywili­zacje były okresem egzystowania zwartych, stosunkowo wielkich skupisk miejskich i obejmujących rozległe terytoria imperiów. Nic więc dziwnego, że mury miast-państw, a także fortece twierdze mieszczące duże liczebnie garnizony przybierały im­ponujące rozmiary. Niewielkie często państewka, księstwa czy włości średniowiecznych komesów nie potrzebowały i nie były w stanie wznosić wielkich fortec. Nie potrzebowały, gdyż ich po­tencjalni wrogowie również nie byli zbyt liczebni, nie prezen­towali sobą siły tak miażdżącej, jak na przykład wielotysięczne armie Asyryjczyków czy Chaldejczyków. Nie były w stanie, gdyż ich możliwości inwestycyjne i siła robocza, jaką mogli dyspono­wać, nie mogły się w ogóle równać z możliwościami absolutnych monarchów starożytnych państw o ustroju niewolniczym. Tak więc gigantyzm starożytnych budowli obronnych znajduje pełne wytłumaczenie w społeczno-politycznym i gospodarczym uwa­runkowaniu swoich czasów.

0
comments

Lis 28

25 WIEŻ

Trudno się jednak dziwić, skoro ce­sarz miał podobno ostrzec, że murarz, który pozostawi między kamieniami taką szczelinę, by dało się w nią wbić gwóźdź, zosta­nie natychmiast ścięty. Mniej więcej co 150—200 m mur wzmac­niały potężne baszty-strażnice z pomieszczeniami dla żołnierzy. W niektórych z tych baszt mieściły się bramy. Ogółem w murze (rozbudowywanym okresami aż do XVI w.) było około 25 takich wież. Wielki Mur Chiński biegnie wyłącznie po trudnodostępnych, stromych zboczach górskich, tworząc, zależnie od terenu, zawiłe niekiedy serpentyny i gwałtowne skręty. Jego licz­ne odgałęzienia tworzyły m.in. obronną pętlę wokół Pekinu i za­bezpieczały prowincje zachodnie Kansu i Szensi od Mongołów z północy i Tybetańczyków z południowego zachodu.

0
comments

© 2019 Architektura
error: Content is protected !!